Regulamin konkursu „Bohater biznesu”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami konkursu są Fundacja Przedsiębiorczości Revas oraz Revas sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Popiełuszki 26C, 35-328 Rzeszów.
 2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli akademickich na terenie kraju.
 3. Zgłoszenia do konkursu może dokonać wyłącznie sam kandydat.
 4. Celem Konkursu jest wyłonienie Bohatera Biznesu w ramach dwóch kategorii: „Nauczyciel” oraz „Nauczyciel akademicki”.
 5. Czas trwania konkursu od 02.11.2020 godz. 8:00 do 19.11.2020 r. godz. 24:00.
 6. Podstawowe obowiązki organizatorów i uczestników konkursu wynikają z niniejszego Regulaminu.
 7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

II. Organizacja Konkursu

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy w dniach 08.11.2020 godz.: 8:00 – 15.11.2020 godz.24:00 wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem https://fundacja.revas.pl/bohater-biznesu oraz wyrazić zgodę na publikację swoich danych (imię, nazwisko, szkoła/uczelnia + zdjęcie) na profilu Facebook Revas – partnera konkursu https://www.facebook.com/revaspl/
 2. Uczestnik wysyłając zgłoszenie oświadcza, że podane w formularzu informacje są zgodne z prawdą.
 3. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
 4. Głosowanie odbędzie się w dniach: 16.11.2020 od godz. 8:00 – 19.11.2020 do godz. 24:00 na profilu Facebook Revas, gdzie zostaną opublikowane zdjęcia wszystkich kandydatów wraz z ich opisem.
 5. Wszyscy użytkownicy Facebooka mogą głosować na najlepszego mentora przez oznaczenie zdjęcia jedną z wybranych reakcji (np. ). Jedna oddana reakcja to jeden głos. Jedna osoba może oddać głos na dowolną liczbę kandydatów.
 6. Nagroda zostanie przyznana uczestnikowi, którego zdjęcie zbierze największą liczbę reakcji.
 7. Organizator dołoży wszelkich starań, aby przy pomocy dostępnych narzędzi zweryfikować poprawność prowadzonego głosowania. W razie wątpliwości ostateczną decyzję w kwestii wyboru zwycięzcy podejmą Organizatorzy.

III. Nagrody

 1. Dla zwycięzców w obu kategoriach przewidziane są nagrody rzeczowe.
 2. Organizatorzy ogłoszą zwycięzców konkursu w dniu 20.11.2020 r., do godz. 20:00. na profilu Facebook Revas: https://www.facebook.com/revaspl/ z podaniem danych zwycięzcy oraz skontaktują się ze zwycięzcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu
 3. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy pocztą do 14 dni po publikacji wyników oraz otrzymaniu danych adresowych od zwycięzcy. Koszty wysyłki nagród ponoszą Organizatorzy.

IV. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Fundacja Przedsiębiorczości Revas z siedzibą przy ul. Popiełuszki 26C, 35-328 Rzeszów oraz Revas Sp. z o.o. przy ul. Popiełuszki 26C, 35-328 Rzeszów
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (RODO, ustawa o ochronie danych osobowym) oraz zgodnie z Polityką prywatności dostępną na stronie: https://www.fundacja.revas.pl/polityka-prywatnosci/wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 3. Uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia w zakresie, w jakim dopuszczają taką możliwość obowiązujące przepisy prawa. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie

V. Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych.
 3. Serwis Facebook nie jest organizatorem konkursu oraz nie ponosi odpowiedzialności za jego organizację.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.
 6. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z konkursem zachęcamy do kontaktu na profilu Facebook: Revas – Branżowe Symulacje Biznesowe lub e-mailem: fundacja@revas.pl.