Regulamin udziału w projekcie „Akademia Przedsiębiorczości 4”

§ 1. INFORMACJE O PROJEKCIE

 1. Projekt „Akademia Przedsiębiorczości 4” (dalej: Projekt) jest realizowany przez Fundację Przedsiębiorczości Revas z siedzibą w Rzeszowie, 35-302 Rzeszów, ul. Wrzesława Romańczuka 3, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000786574 (dalej: Organizator) oraz Revas sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie 35-302 Rzeszów, ul. Wrzesława Romańczuka 3, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000638640 (dalej: Partner).
 2. Projekt „Akademia Przedsiębiorczości 4” jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
 3. Udział w Projekcie mogą wziąć nauczyciele prowadzący zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, prowadzenia działalności gospodarczej i innych przedmiotów ekonomicznych, a także doradztwa zawodowego w szkołach ponadpodstawowych z całej Polski (dalej: Uczestnicy).
 4. W ramach Projektu przeprowadzonych zostanie 8 webinarów dot. przedsiębiorczości oraz udostępniane zostaną e-materiały z tej samej tematyki (nagrania webinarów, krótkie video, karty pracy, e-book).
 5. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 6. Informacje na temat Projektu oraz e-materiały będą publikowane oraz nieodpłatnie udostępniane na stronie internetowej Projektu tj. https://www.fundacja.revas.pl/akademia (dalej: Strona Projektu).
 7. Projekt realizowany jest w okresie: 15.11.2022-30.06.2023.

§ 2. WEBINARY

 1. W ramach Projektu zaplanowano przeprowadzenie 8 webinarów (1 raz w miesiącu) w okresie 15.11.2022-30.06.2023 przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie tj. ekspertów z branży lub przedsiębiorców.
 2. Webinary będą odbywały się przy użyciu specjalnie do tego przeznaczonej platformy internetowej.
 3. Informacje o tematach, terminach i godzinach realizowanych webinarów będą publikowane na bieżąco na Stronie Projektu oraz profilu Facebook Partnera (@revaspl).
 4. Warunkiem udziału w każdym webinarze jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na Stronie Projektu. Potwierdzenie rejestracji zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podany w formularzu.
 5. Uczestnicy, którzy podczas rejestracji na webinar wyrażą zgodę na przesyłanie informacji na temat kolejnych webinarów, będą powiadamiani o terminach kolejnych webinarów na adres poczty elektronicznej podany w formularzu.
 6. Organizator zastrzega, iż liczba miejsc dostępnych na platformie może być ograniczona ze względu na pojemność dostępnego pokoju webinarowego. W przypadku, gdy liczba zarejestrowanych uczestników przekroczy dostępną pojemność pokoju webinarowego o możliwości dołączenia do webinaru decyduje kolejność zalogowania do platformy webinarowej.
 7. Warunkiem udziału w webinarze jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail).
 8. Uczestnik, który chce wziąć udział w webinarze, powinien spełniać następujące warunki:
  • posiadać dostęp do komputera podłączonego do Internetu,
  • wejść o określonej godzinie do „wirtualnego pokoju”, którego adres otrzyma w wiadomości e-mail.
 9. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu, tematu i odwołania webinaru, o czym poinformuje Uczestników niezwłocznie e-mailem na adres podany w formularzu.
 10. Uczestnik, który uczestniczył w webinarze min. przez 30 minut, otrzyma certyfikat w wersji elektronicznej. Certyfikaty elektroniczne będą udostępniane najpóźniej 3 dni robocze po webinarze, pod adresem https://www.fundacja.revas.pl/akademia/certyfikat/
 11. Uczestnik, który weźmie udział w min. 5 z 8 webinarów, otrzyma na zakończenie projektu certyfikat w wersji papierowej, który zostanie wysłany pocztą. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest podanie Organizatorom adresu korespondencyjnego do wysyłki certyfikatu.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Uczestnik, a które uniemożliwiają Uczestnikowi udział w webinarach.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące po stronie platformy webinarowej wykorzystywanej w Projekcie.

§ 3. KONKURS DLA UCZESTNIKÓW WEBINARU

 1. Podczas każdego webinaru Organizator przewiduje przeprowadzenie Konkursu dla Uczestników. Konkurs prowadzony będzie po zakończeniu każdego webinaru (dalej: Konkurs).
 2. Zadanie konkursowe będzie polegało na udzieleniu 5 poprawnych odpowiedzi w zorganizowanym quizie w jak najkrótszym czasie.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy spełniający łącznie wszystkie warunki:
  • Uczestnik jest nauczycielem/nauczycielką w szkole ponadpodstawowej prowadzącym/prowadzącą zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, zasad prowadzenia działalności gospodarczej i innych przedmiotów ekonomicznych lub doradztwa zawodowego,
  • Uczestnik brał udział w webinarze i otrzymał elektroniczny certyfikat potwierdzający obecność zgodnie z § 2 pkt. 10,
  • Uczestnik udzieli prawidłowej odpowiedzi na 5 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru.
 5. Quiz będzie organizowany za pomocą narzędzia dostępnego na stronie menti.com. Uczestnik otrzyma link do tej strony po zakończeniu webinaru, wpisze numer quizu wyświetlony na ekranie prezentacji oraz poda swój adres email, którym identyfikuje się w czasie trwającego webinarium.
 6. Zgłoszenia niezwierające wszystkich wymaganych elementów tj. bez pełnego adresu email lub przesłane przez Uczestników niespełniających kryteriów określonych w pkt. 4 nie będą brane pod uwagę.
 7. Pięciu kolejnych uczestników quizu, którzy najszybciej udzielili prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania otrzyma nagrodę w postaci książki o tematyce powiązanej z tematyką webinaru.
 8. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 9. Organizator ogłosi zwycięzców Konkursu najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych na profilu Facebook Partnera Projektu – Revas sp. z o.o.: https://www.facebook.com/revaspl/
 10. Z każdym zwycięzcą Organizator skontaktuje się poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail podany w formularzu, w celu ustalenia adresu korespondencyjnego do wysyłki nagrody.
 11. W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcą Konkursu (brak odpowiedzi na mail, brak odpowiedzi pod postem na Facebook) trwającego dłużej niż 7 dni roboczych, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody dla kolejnego Uczestnika.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne z witryną zewnętrzną występujące po stronie użytkownika.

§ 4. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Przedsiębiorczości Revas z siedzibą w Rzeszowie.
 2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z Polityką prywatności dostępną na stronie: https://www.fundacja.revas.pl/polityka-prywatnosci/
 3. Uczestnik podaje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail) wyłącznie niezbędne do uczestniczenia w przeprowadzanym webinarze oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji webinaru. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w wydarzeniu.
 4. Uczestnik może również wziąć udział w Konkursie organizowanym podczas webinaru. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest podanie danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa szkoły, adres e-mail, adres korespondencyjny) niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia zwycięzców Konkursu oraz przesłania nagrody rzeczowej pocztą.
 5. Dane osobowe Uczestników, zostaną udostępnione na profilu społecznościowym Partnera (Revas sp. z o.o.) w celu ogłoszenia zwycięzców Konkursu.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Projekcie, w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Projektu, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Projektu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.