Regulamin udziału w projekcie „Akademia Przedsiębiorczości 5”

§ 1. INFORMACJE O PROJEKCIE

 1. Projekt „Akademia Przedsiębiorczości 5” (dalej: Projekt) jest realizowany przez Fundację Przedsiębiorczości Revas z siedzibą w Rzeszowie, 35-302 Rzeszów, ul. W. Romańczuka 3, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000786574 (dalej: Organizator) oraz Revas sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie 35- 302 Rzeszów, ul. W. Romańczuka 3, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000638640 (dalej: Partner).
 2. Projekt „Akademia Przedsiębiorczości 5” jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
 3. Udział w Projekcie mogą wziąć nauczyciele prowadzący zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, biznesu i zarządzania, prowadzenia działalności gospodarczej i innych przedmiotów ekonomicznych, a także doradztwa zawodowego w szkołach ponadpodstawowych z całej Polski (dalej: Uczestnicy).
 4. W ramach Projektu przeprowadzonych zostanie 8 webinarów dot. przedsiębiorczości, biznesu i zarządzania oraz udostępniane zostaną e-materiały z tej samej tematyki (nagrania webinarów, case study, zadanie domowe dla uczniów, test wiedzy oraz e-book podsumowywujący edycję).
 5. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 6. Informacje na temat Projektu oraz e-materiały będą publikowane oraz nieodpłatnie udostępniane na stronie internetowej Projektu tj. https://www.fundacja.revas.pl/akademia (dalej: Strona Projektu).
 7. Projekt realizowany jest w okresie: 26.02.2024-31.12.2024.

§ 2. WEBINARY

 1. W ramach Projektu zaplanowano przeprowadzenie 8 webinarów (1 raz w miesiącu) w okresie 26.02.2024-31.12.2024 przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie tj. ekspertów z branży lub przedsiębiorców.
 2. Webinary będą odbywały się przy użyciu specjalnie do tego przeznaczonej platformy internetowej.
 3. Informacje o tematach, terminach i godzinach realizowanych webinarów będą publikowane na bieżąco na Stronie Projektu oraz profilu Facebook Partnera (@revaspl).
 4. Warunkiem udziału w każdym webinarze jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na Stronie Projektu. Potwierdzenie rejestracji zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podany w formularzu.
 5. Uczestnicy, którzy podczas rejestracji na webinar wyrażą zgodę na przesyłanie informacji na temat kolejnych webinarów, będą powiadamiani o terminach kolejnych webinarów na adres poczty elektronicznej podany w formularzu.
 6. Organizator zastrzega, iż liczba miejsc dostępnych na platformie może być ograniczona ze względu na pojemność dostępnego pokoju webinarowego. W przypadku, gdy liczba zarejestrowanych Uczestników przekroczy dostępną pojemność pokoju webinarowego o możliwości dołączenia do webinaru decyduje kolejność zalogowania do platformy webinarowej.
 7. Uczestnik, który chce wziąć udział w webinarze, powinien spełniać następujące warunki:
  • posiadać dostęp do komputera podłączonego do Internetu,
  • wejść o określonej godzinie do „wirtualnego pokoju”, którego adres otrzyma w wiadomości e-mail.
 8. Organizator w wyjątkowych sytuacjach zastrzega możliwość zmiany terminu, tematu i odwołania webinaru, o czym poinformuje Uczestników niezwłocznie e-mailem na adres podany w formularzu.
 9. Uczestnik, który uczestniczył w webinarze, otrzyma certyfikat w wersji elektronicznej. Certyfikaty elektroniczne będą udostępniane do trzech dni roboczych po webinarze, pod adresem https://www.fundacja.revas.pl/akademia/certyfikat/
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Uczestnik, a które uniemożliwiają Uczestnikowi udział w webinarach.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące po stronie platformy webinarowej wykorzystywanej w Projekcie.

§ 4. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Przedsiębiorczości Revas z siedzibą w Rzeszowie.
 2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z Polityką prywatności dostępną na stronie: https://www.fundacja.revas.pl/polityka-prywatnosci/
 3. Uczestnik podaje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail) wyłącznie niezbędne do uczestniczenia w przeprowadzanym webinarze oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji webinaru. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w wydarzeniu.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Projekcie, w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Projektu, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Projektu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego